การประชุมหารือ แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นประธานในการประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หารือแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลยุทธ์ อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต