ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2565)