ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 จัดการเรียนการสอน วันที่ 20 มิ.ย.- 11 ส.ค. 2565