ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 65

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับธนาคารกรุงเทพ ในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 65
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต