ประชุมคณะทำงานการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 2