ขั้นตอนการเผยแพร่รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ผ่าน www.regis.duist.ac.th