การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง Online Learning 08 ห้อง 1106 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น แนวทางการเรียนความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมวิชาการ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา รหัส 63 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
และกระบวนการดำเนินงานกับสำนักงานเลขาธิการคุรสภาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต