รับสมัครอาจารย์เข้ารับการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์เข้ารับการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
1. อาจารย์ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ได้ที่ QR Code ด้านล่าง
2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2566
3. อาจารย์ 1 คน สมัครได้เพียง 1 รายวิชา และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายวิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ http://regis.dusit.ac.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป” พร้อม วัน เวลา และ สถานที่อบรม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 คุณรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี หรือ โทร. 0–2244–5171