การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 66) ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัด
การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 66) ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (สำหรับนักศึกษา รหัส 66) ให้กับผู้บริหารคณะ/โรงเรียน ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง รวม 171 คน
โดย ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบในเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 66)
เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting