การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567
โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567
และการขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree เพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 2 หลักสูตร
เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting