การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567
โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567และการขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree
เพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 1 หลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting