กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 2) ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 (อนุมัติวันที่ 16 มกราคม 2566)