รายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 16 มกราคม 2566 กำหนดสอบในตาราง ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2566