ประชุมหารือเรื่องกำหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษา และกำหนดการรายงานตัว ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมหารือเรื่องกำหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษา และกำหนดการรายงานตัว ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทั้งหมด
กับคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตัวแทนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์