การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting