การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
ดำเนินการจัดประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส และรูปแบบออนไลน์ Application Zoom Meeting
ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีตัวแทนรายวิชาที่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ
ประเด็นการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1) ด้านโครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2) รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรจะพิจารณาเพิ่มความรู้และทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
เช่น วิชาความเป็นสวนดุสิต แนะนำให้เพิ่มเรื่องบุคลิกภาพที่เหมาะสม การแสดงออกถึงการมีกิริยา มารยาท วินัย และมีวัฒนธรรมสวนดุสิต ในรายวิชาอื่น ๆ ให้เพิ่มทักษะการใฝ่รู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
3) การจัดการเรียนการสอน ควรมีการนำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เข้าใจตรงกัน มีการจัดทำคู่มือ เกณฑ์กลาง วิธีการสอน และให้อาจารย์ผู้สอนปรับตามบริบทของแต่ละหลักสูตรภายใต้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาดำเนินการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ต่อไป