มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8(30)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8(30)/2565 โดยที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่อง 1) การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร 2) การปรับแก้ไขหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะจากระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) และ 3) การขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ non-degree จำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรฝึกอบรม non-degree เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 1 หลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ และออนไลน์ทาง Zoom Meeting Application