ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(4)/2565

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(4)/2565
โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ/แนวทางของมหาวิทยาลัยในกรณีติดเชื้อ โควิด-19
รายงานสรุปการจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ รายงานการจัดทำบัตรนักศึกษารหัส 65
รายงานสรุปประเด็นอภิปราย Deans Discuss Episode 3
รายงานสรุปการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักฯ เฉพาะส่วนงานส่งเสริมวิชาการ
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space