กิจกรรม Deans Discuss Episode 4: Smart Curriculum for SDU Future Learners

คณบดีทุกคณะ/โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Deans Discuss Episode 4: Smart Curriculum for SDU Future Learners เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำอภิปรายทั้งนี้ได้มีการอภิปรายถึงปัญหาและนำเสนอแนวทางสำหรับการออกแบบหลักสูตรในอนาคต
ตีแผ่ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ทั้งหลักสูตร Degree และ หลักสูตร Non-Degree โดยใช้หลักการ Outcome-based Education: OBE แต่เน้นการออกแบบในลักษณะ Outcome-based Education Module : OBEM
โดยต้องแสดงทักษะที่จำเป็นตามฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) ที่สำคัญต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วย มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล (AUN-QA)