ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565