ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565