เอกสารประกอบการประชุมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน (TCAS66)