การกำกับดูแลการจ้างหรือแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา