ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565