คู่มือกระบวนการ “พักสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562