คู่มือกระบวนการ “บันทึกผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่ออนุมัติให้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี”