รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559หลังสิ้นสุดการแก้ไข I วันที่ 29 สิงหาคม 2562