ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑