ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักศึกษา รหัส 66 ในส่วนของการเตรียมการรับชำระเงินและการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักศึกษา รหัส 66
ในส่วนของการเตรียมการรับชำระเงินของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแจ้งแนวทางการรับชำระเงินของนักศึกษา รหัส 66
ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม VIP 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย