สำหรับนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2565