สำหรับนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2565