การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(6)/2565

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(6)/2565โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสำคัญ อาทิเช่น นำเสนอข้อมูลผู้สมัคร TCAS เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2565-2566สรุปการดำเนินการจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงานแจ้งการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯสรุปการดำเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2566วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น.ณ Dusit Bistro & Co-Working Space อาคาร 2 ชั้น 3

apichart_kro

December 21, 2022

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงาน โดยมี ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ รมช.สาธารณสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มาร่วม Share and Learn เพิ่ม Passion การทำงานวิชาการ และผศ.ดร.อังค์วิสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหัวกลุ่มงาน ร่วมกัน Share and Learn การเรียนรู้วิชาการร่วมกัน วันพฤหัสบดีที 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams

apichart_kro

December 15, 2022

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดประชุมมอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากเดิมที่มีจำนวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิตนั้น จะมีการเปลี่ยน เป็น 24 หน่วยกิต โดยมอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ จำนวน 8 รายวิชา ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันและอนาคต ใฝ่รู้และมีทักษะที่จำเป็นศตวรรษที่ 21 ควรคำนึงถึงวิชาที่เป็นหลักการขึ้นก่อน คือ สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาไทยได้เป็นอย่างดี การใช้เทคโนโลยีใน การใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ความเป็นสวนดุสิตและมีความสุข คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การคิดวิเคราะห์ กระบวนการสังเคราะห์ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อม ขยะ มลภาวะ ลมฟ้าอากาศ รวมถึงความเป็นพลเมืองที่มีจริยธรรม คุณธรรม สร้างความสามัคคีปรองดอง

apichart_kro

December 14, 2022

ประชุมคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2565

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระ เรื่อง รับทราบข้อบังคับ ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการโอนผลการเรียนและเทียบโอน การเทียบระดับคะแนนในระบบต่าง ๆ รวมทั้งการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

apichart_kro

December 8, 2022

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อปรับรูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงบุคคลที่มีความสนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อปรับรูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงบุคคลที่มีความสนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ Dusit Bistro Co-working Space ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ/โรงเรียน รวมทั้ง ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนฯ ได้สรุปรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายว่า ควรสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรด้วยคลิปวิดีโอ นำเสนอเนื้อหาให้ตรงประเด็น ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะทำทั้งหมด 9 เรื่อง แบ่งเป็นคลิปวิดีโอภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เรื่อง และคลิปวิดีโอนำเสนอความโดดเด่นของแต่ละคณะ/โรงเรียน จำนวน 8 เรื่อง โดยเผยแพร่ผ่าน ทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และเน้นเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทาง TikTok Instagram และ Facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากของนักเรียนและนักศึกษา

apichart_kro

December 1, 2022

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาทุนมุษย์ และกองประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย นางสาวภัทร์ฐิรญา ทวีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือ นางสาววราภรณ์ พิทักษ์พานิช นักวิชาการชำนาญการ นางสาววรางค์รัตน์ วัฒนพิศุทธ์ นักวิชาการชำนาญการ นางสาวกรรณิการ์ มันตาภรณ์ นักวิชาการชำนาญการ และ นางสาวมุจลินทร์ ยะตัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินงานกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนหรือบุคลากรของอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตรระยะยาว ที่อาจมีการพัฒนาหรือมีความร่วมมือกันในอนาคต ใช้กระบวนการเทียบโอนได้ในอนาคต การศึกษาของนักศึกษาปกติ หรือนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ และด้านการวิจัย  พร้อมทั้งเยี่ยมชม Café ในมหาวิทยาลัย ห้องออนไลน์ Virtual […]

apichart_kro

November 28, 2022

ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(5)/2565

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(5)/2565โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิช่องทางการสื่อสารของสำนักฯ ผ่านไลน์ Regis SDU BOTรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงานรายงานกิจกรรมของงานส่งเสริมวิชาการวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น.ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space

apichart_kro

November 28, 2022
1 2 3 4 5 6 9
google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی