ประชุมหารือเรื่องกำหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษา และกำหนดการรายงานตัว ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมหารือเรื่องกำหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษา และกำหนดการรายงานตัว ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทั้งหมดกับคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตัวแทนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1(7)/2566

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1(7)/2566โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสำคัญ อาทิเช่น นำเสนอข้อมูลผู้สมัคร TCAS เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2565-2566ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565สรุปข้อมูลการเปิดรายวิชา ที่นาเข้าระบบ WBSC-LMSรายงานสรุปข้อมูลการเบิก – จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15.30 – 16.30 น.ณ ห้อง 232 อาคาร 2 ชั้น 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกห้องเรียนเสมือน : METAVERSEDESIGN FOR LEARNING” รุ่นที่ 2

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกห้องเรียนเสมือน : METAVERSE DESIGN FOR LEARNING” รุ่นที่ 2 โดยทีมวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ และคณะ บรรยายภาพรวมของ Gather Town ประโยชน์และการนำไปใช้ พื้นฐานการใช้เครื่องมือเพื่อการสร้างห้องเรียนเสมือน เทคนิคการสร้างห้องเรียนเสมือน การนำไฟล์ประเภทต่าง ๆ เข้ามาร่วมใช้งานในห้องเรียนเสมือน พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการสร้างห้องเรียนเสมือนในรายวิชาของตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1 2 3 17