การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคการศึกษา 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยมีวาระสำคัญ อาทิ เช่น เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เอกสารประกอบการเรียน – เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมรายวิชาความเป็นสวนดุสิตผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft teams วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น.ณ ห้อง Online Learning Room 09 คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมหารือ แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหารือแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลยุทธ์ อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 65

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับธนาคารกรุงเทพ ในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 65วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 10.30 น.ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 4