มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาทุนมุษย์ และกองประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย นางสาวภัทร์ฐิรญา ทวีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือ นางสาววราภรณ์ พิทักษ์พานิช นักวิชาการชำนาญการ นางสาววรางค์รัตน์ วัฒนพิศุทธ์ นักวิชาการชำนาญการ นางสาวกรรณิการ์ มันตาภรณ์ นักวิชาการชำนาญการ และ นางสาวมุจลินทร์ ยะตัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินงานกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนหรือบุคลากรของอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตรระยะยาว ที่อาจมีการพัฒนาหรือมีความร่วมมือร่วมกัน ใช้กระบวนการเทียบโอนได้ในอนาคต การศึกษาของนักศึกษาปกติ หรือนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ และด้านการวิจัย  พร้อมทั้งเยี่ยมชม Café ในมหาวิทยาลัย ห้องออนไลน์ Virtual […]

ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(5)/2565

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(5)/2565โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิช่องทางการสื่อสารของสำนักฯ ผ่านไลน์ Regis SDU BOTรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงานรายงานกิจกรรมของงานส่งเสริมวิชาการวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น.ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space

ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(4)/2565

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(4)/2565โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสำคัญ อาทิเช่น ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ/แนวทางของมหาวิทยาลัยในกรณีติดเชื้อ โควิด-19รายงานสรุปการจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ รายงานการจัดทำบัตรนักศึกษารหัส 65รายงานสรุปประเด็นอภิปราย Deans Discuss Episode 3รายงานสรุปการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักฯ เฉพาะส่วนงานส่งเสริมวิชาการวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น.ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space

กิจกรรม Deans Discuss Episode 4: Smart Curriculum for SDU Future Learners

คณบดีทุกคณะ/โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Deans Discuss Episode 4: Smart Curriculum for SDU Future Learners เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำอภิปรายทั้งนี้ได้มีการอภิปรายถึงปัญหาและนำเสนอแนวทางสำหรับการออกแบบหลักสูตรในอนาคตตีแผ่ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ทั้งหลักสูตร Degree และ หลักสูตร Non-Degree โดยใช้หลักการ Outcome-based Education: OBE แต่เน้นการออกแบบในลักษณะ Outcome-based Education Module : OBEM โดยต้องแสดงทักษะที่จำเป็นตามฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) ที่สำคัญต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วย มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 […]

คุยสบายๆ สไตส์สวนดุสิต “ทำงานอย่างไร ไม่เคย..อารมณ์เสีย”

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตส์สวนดุสิตโดยมี นางสาวจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมพูดคุยในประเด็น “ทำงานอย่างไร ไม่เคย..อารมณ์เสีย”โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ POLL CAFE SDU ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

การประชุมข้อมูลสหกิจศึกษากับการดำเนินงาน (CWIE)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจานงค์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทำงาน (CWIE Database) ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 โดยมีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานและได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งนาเข้าข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการดำเนินงาน CWIE ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2

คุยสบายๆ สไตส์สวนดุสิต” Credit Bank and Non-Degree”

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตส์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมพูดคุยในประเด็น “Credit Bank and Non-Degree” โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ POLL CAFE SDU ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

1 2 3 5