ประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 โดยพิจารณารายละเอียดของรายวิชา จำนวน 8 รายวิชา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งการประชุมดังกล่าวมีประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา ตัวแทนรายวิชา และคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(6)/2565

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(6)/2565โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสำคัญ อาทิเช่น นำเสนอข้อมูลผู้สมัคร TCAS เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2565-2566สรุปการดำเนินการจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงานแจ้งการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯสรุปการดำเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2566วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น.ณ Dusit Bistro & Co-Working Space อาคาร 2 ชั้น 3

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงาน โดยมี ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ รมช.สาธารณสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มาร่วม Share and Learn เพิ่ม Passion การทำงานวิชาการ และผศ.ดร.อังค์วิสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหัวกลุ่มงาน ร่วมกัน Share and Learn การเรียนรู้วิชาการร่วมกัน วันพฤหัสบดีที 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดประชุมมอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากเดิมที่มีจำนวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิตนั้น จะมีการเปลี่ยน เป็น 24 หน่วยกิต โดยมอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ จำนวน 8 รายวิชา ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันและอนาคต ใฝ่รู้และมีทักษะที่จำเป็นศตวรรษที่ 21 ควรคำนึงถึงวิชาที่เป็นหลักการขึ้นก่อน คือ สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาไทยได้เป็นอย่างดี การใช้เทคโนโลยีใน การใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ความเป็นสวนดุสิตและมีความสุข คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การคิดวิเคราะห์ กระบวนการสังเคราะห์ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อม ขยะ มลภาวะ ลมฟ้าอากาศ รวมถึงความเป็นพลเมืองที่มีจริยธรรม คุณธรรม สร้างความสามัคคีปรองดอง

ประชุมคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2565

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระ เรื่อง รับทราบข้อบังคับ ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการโอนผลการเรียนและเทียบโอน การเทียบระดับคะแนนในระบบต่าง ๆ รวมทั้งการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อปรับรูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงบุคคลที่มีความสนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อปรับรูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงบุคคลที่มีความสนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ Dusit Bistro Co-working Space ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ/โรงเรียน รวมทั้ง ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนฯ ได้สรุปรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายว่า ควรสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรด้วยคลิปวิดีโอ นำเสนอเนื้อหาให้ตรงประเด็น ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะทำทั้งหมด 9 เรื่อง แบ่งเป็นคลิปวิดีโอภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เรื่อง และคลิปวิดีโอนำเสนอความโดดเด่นของแต่ละคณะ/โรงเรียน จำนวน 8 เรื่อง โดยเผยแพร่ผ่าน ทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และเน้นเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทาง TikTok Instagram และ Facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากของนักเรียนและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาทุนมุษย์ และกองประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย นางสาวภัทร์ฐิรญา ทวีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือ นางสาววราภรณ์ พิทักษ์พานิช นักวิชาการชำนาญการ นางสาววรางค์รัตน์ วัฒนพิศุทธ์ นักวิชาการชำนาญการ นางสาวกรรณิการ์ มันตาภรณ์ นักวิชาการชำนาญการ และ นางสาวมุจลินทร์ ยะตัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินงานกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนหรือบุคลากรของอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตรระยะยาว ที่อาจมีการพัฒนาหรือมีความร่วมมือกันในอนาคต ใช้กระบวนการเทียบโอนได้ในอนาคต การศึกษาของนักศึกษาปกติ หรือนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ และด้านการวิจัย  พร้อมทั้งเยี่ยมชม Café ในมหาวิทยาลัย ห้องออนไลน์ Virtual […]

ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(5)/2565

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(5)/2565โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิช่องทางการสื่อสารของสำนักฯ ผ่านไลน์ Regis SDU BOTรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดกิจกรรม Share and Learn : การเรียนรู้งานวิชาการร่วมกันและการเพิ่ม Passion ในการทำงานรายงานกิจกรรมของงานส่งเสริมวิชาการวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น.ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space

1 2 3 4 5 10