ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ นำทีมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบวงสรวงบูชาหลวงปู่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.19 น. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาหลวงปู่ชัยมงคล ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลการและการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานความเป็นสวนดุสิตให้กับบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป