คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสำนักส่งเสริม…
Read More

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 (อนุมัติวันที่ 20 ตุลาคม 2565)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 20 ตุลาคม…
Read More

ติตตามคลิปวิดีโอแนะนำที่ได้

Regis Suan Dusit University Channel

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : registsdu@gmail.com
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.