ปรัชญา :

วิชาการก้าวหน้า  เทคโนโลยีก้าวไกล  สร้างความประทับใจในบริการ  งานถูกต้องตรงเวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์ :

1. ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา งานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งความพึงพอใจของลูกค้า
3. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานบริการที่เป็นเลิศ ถูกต้องรวดเร็วยึดความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ :

 

1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
4. พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนศึกษาที่ทันสมัย
5. การพัฒนาระบบการบริการด้านวิชาการและงานทะเบียน

 

ค่านิยมองค์กร :

 

1. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Clients Focus)
3. จิตบริการ (Service Mind)
4. สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
5. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility)
6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

 

สมรรถนะหลักขององค์กร :

 

1. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
2. บูรณาการงานส่งเสริมวิชาการ (Integrating Academic Servicse )
3. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (Information Technology Management)
4. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)