เอกสาร
 
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนตุลาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกันยายน 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนสิงหาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกรกฎาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมิถุนายน 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤษภาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนเมษายน 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมีนาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมกราคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนธันวาคม 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนตุลาคม 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกันยายน 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนสิงหาคม 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกรกฎาคม 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมิถุนายน 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนเมษายน พ.ศ.2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมีนาคม พ.ศ.2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf