เอกสาร
 
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนมิถุนายน_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนพฤษภาคม_2563.pdf
  15-ข้อมูลจำนวนนักศึกษา_เมษายน_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนมีนาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมกราคม 2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนธันวาคม 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนตุลาคม 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกันยายน 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนสิงหาคม 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกรกฏาคม 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมิถุนายน_2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤษภาคม_2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนเมษายน_2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมีนาคม_2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกุมภาพันธ์_2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมกราคม 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนธันวาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤศจิกายน 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนตุลาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกันยายน 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนสิงหาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกรกฎาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมิถุนายน 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤษภาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนเมษายน 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมีนาคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมกราคม 2561.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนธันวาคม 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนตุลาคม 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกันยายน 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนสิงหาคม 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกรกฎาคม 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมิถุนายน 2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนเมษายน พ.ศ.2560.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมีนาคม พ.ศ.2560.pdf