เอกสาร
 
  รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์_2565.pdf
  รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนธันวาคม_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนพฤศจิกายน_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนตุลาคม_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนกันยายน_2564.pdf.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา_เดือนสิงหาคม_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา_เดือนกรกฎาคม_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนมิถุนายน_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนพฤษภาคม_2564.pdf.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เมษายน_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_มีนาคม_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนกุมภาพันธ์_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนมกราคม_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนธันวาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนพฤศจิกายน_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนตุลาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนกันยายน_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนสิงหาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนกรกฏาคม_2563.pdf