คู่มือประกันคุณภาพ                 

              รายงานการประเมินตนเอง 

            รายงานผลการประเมินตนเอง

   
คู่มือการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2553    รายงานผลการประเมินตนเอง   ปีการศึกษา 2554    
คู่มือการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2555 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2554   รายงานผลการประเมินตนเอง   ปีการศึกษา 2555    
คู่มือการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2556 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2555   รายงานผลการประเมินตนเอง   ปีการศึกษา 2556    
คู่มือการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2555  9 เดือน รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560      
คู่มือการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2555 12 เดือน รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561    
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 9 เดือน รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562    
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 12 เดือน รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563    
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 9 เดือน      
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 12เดือน      
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 12เดือน      
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 12เดือน      

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

รายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560