เอกสาร
 
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559หลังสิ้นสุดการแก้ไข I วันที่ 29 สิงหาคม 2562.pdf
  รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562.pdf
  สรุปรายชื่อนักศึกษารหัส 59 -60 ที่มีสถานภาพ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ณ สิ้นภาคการศึกษาที่12561 (ระบบ AEC).pdf
  สรุปรายชื่อนักศึกษารหัส 59 -60 ที่มีสถานภาพ รอพินิจ ณ สิ้นภาคการศึกษาที่12561 (ระบบ AEC).pdf
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560.pdf
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ปีการศึกษา 1-60 ระบบAEC และ 2-60 ระบบเดิม ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ รหัส 56-58 ปีการศึกษา 2-59 ระบบAEC ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2560.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ รหัส 59 ปีการศึกษา 2-59 ระบบAEC ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2560.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2558 ประกาศ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2556 ประกาศ วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2557.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2555 ประกาศ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2554 ประกาศ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2553 ประกาศ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2553 ประกาศ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2553 ประกาศ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2552 ประกาศ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2552 ประกาศ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2552 ประกาศ วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553.pdf
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2_2552 ประกาศ วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553.pdf