ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

นางสาวจิตราพร  จันทรกูล
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)

 

 

นางสาววาสนา  จันทร์จ่าย
หัวหน้าสำนักงาน
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)

 

นางจารุวรรณ  เซ็งแซ่
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวศิรินันท์  อ่ำพันธ์ุ
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวสิตา  พุ่มดอกไม้
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวสินีนาฎ ลักษณะโยธิน
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวจีรวรรณ  บุญพิทักษ์
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวดุจดาว  ชุนประวัติ
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายบุญธรรม  สังขะเสน
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายพัฒน์พงษ์  กุมารสิทธิ์
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายอธิพงศ์  อินโท
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวพนารัตน์  พรมมา
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

นางธนิดา  แสงอ่วม
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวพัชราภรณ์  ขำแป้ง
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวปาริกา  อัคนิวาส
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวรวีวรรณ  เฮี้ยนชาศรี
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวสุธางค์  หงษ์กลาง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวทรรศนีย์  สุทธิภาพย์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวเนาวนุช  เจียมวัฒนาเลิศ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาววารุณี  พ่วงสุข
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์
(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นายณัฐวุฒิ  ตันมณี
(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ)
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวสุนิสา  จุ้ยประเสริฐ
(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ)
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวณัฐชา  แก้ววิมล
​(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ)
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสัญญลักษณ์  ปภัสสรากาญจน์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นายอภิชาติ กรมนา​
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นายธนธรณ์  ยิ้มแย้ม
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวสาริกา    เสือบำรุง
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวรัตติการณ์ คำแก้ววันดี
(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ)
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

ดร.สุทัน  มุมแดง
(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ

นางสาวกุลธิดา  โกพัฒตา
(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ)
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวชไมพร  ชัยบุรินทร์
​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาที่ปรึกษาอธิการบดี