หัวข้อประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ : 2022-01-25
เอกสารแนบ : ประกาศ-เรื่อง-การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบีย.pdf
รายละเอียด :