หัวข้อประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.2564
ประกาศ ณ วันที่ : 2021-07-15
เอกสารแนบ : ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม ศศ.ม.-สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ-พ.ศ.2564.pdf
รายละเอียด :

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.2564