วันที่ หัวข้อประกาศ
 
2011-06-22 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รอบที่ 3
2011-05-26 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รอบที่ 2
2011-04-19 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2010-12-17 ประกาศพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-11-11 ประกาศการพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
2010-09-27 ตารางสอบนศ.หลักสูตรคหกรรมศาสตร์(ในตาราง)
2010-09-22 อัตราค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (รมป.)
2010-09-09 นักศึกษาพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-07-21 นักศึกษาพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-06-03 Download แนวการสอนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
2010-05-07 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา2552
2010-04-07 รายชื่อนักศึกษา กรอ.รหัส 49 แก้ไขเอกสาร
2010-01-31 ให้นักศึกษาภาคปกติรหัส 52 กรอกข้อูล
2009-10-01 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
2009-08-18 นักศึกษายังไม่ได้ส่งแบบยืนยัน กรอ. 2/49
2009-05-04 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล นักศึกษากองทุน กรอ
2009-05-04 การแก้ไขสัญญาเงินกู้กรอ รหัส 49
2009-05-01 ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา