วันที่ หัวข้อประกาศ
 
2014-05-08 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2555
2014-03-28 video แนะนำการใช้งานระบบบริหารการศึกษาใหม่ (สำหรับนักศึกษา)
2014-03-25 เริ่มใช้งานระบบบริหารการศึกษาใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 57 เป็นต้นไป
2013-10-14 ปิดปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาชั่วคราว
2013-10-07 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบโครงการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 55
2013-09-30 ตรวจสอบรายชื่อและที่นั่งสอบ โครงการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 55
2013-08-16 ตัวอย่างรูปสวมครุย ระดับปริญญาตรี
2013-07-24 นักศึกษารับบัตรประจำตัว ปี2556 รอบ1
2013-05-10 ประกาศการพ้นสภาพเป็นนักศึกษา 2/2555
2012-08-23 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2012-05-31 ประกาศการพ้นสภาพเป็นนักศึกษา 2/2554
2012-04-24 ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 51 ภาคปกตินอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
2012-04-24 ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 51 (ปรับปรุง)
2012-02-27 รายชื่อผู้กู้ กรอ. ที่คืนเงินผู้กู้ยืม
2011-12-22 นักศึกษาขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
2011-12-02 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ กรณีขาดสอบ
2011-11-11 กิจกรรมวิชาการของภาคการศึกษาที่ 2/54 ศูนย์ตรัง ,พิษณุโลก , ลำปาง ,นครนายก และปราจีนบุรี
2011-11-11 กิจกรรมวิชาการภาคการศึกษาที่ 2/54 ศูนย์หัวหิน
2011-11-11 กิจกรรมวิชาการของภาคการศึกษาที่ 2/54 ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนระนอง 2 ,รางน้ำ และศูนย์ฯ สุพรรณบุรี
2011-10-25 แจ้งเลื่อนกำหนดการต่างๆของสำนักส่งเสริมฯ
2011-06-22 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รอบที่ 3
2011-05-26 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รอบที่ 2
2011-04-19 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2010-12-17 ประกาศพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-11-11 ประกาศการพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
2010-09-27 ตารางสอบนศ.หลักสูตรคหกรรมศาสตร์(ในตาราง)
2010-09-22 อัตราค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (รมป.)
2010-09-09 นักศึกษาพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-07-21 นักศึกษาพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-06-03 Download แนวการสอนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
2010-05-07 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา2552
2010-04-07 รายชื่อนักศึกษา กรอ.รหัส 49 แก้ไขเอกสาร
2010-01-31 ให้นักศึกษาภาคปกติรหัส 52 กรอกข้อูล
2009-10-01 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
2009-08-18 นักศึกษายังไม่ได้ส่งแบบยืนยัน กรอ. 2/49
2009-05-04 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล นักศึกษากองทุน กรอ
2009-05-04 การแก้ไขสัญญาเงินกู้กรอ รหัส 49
2009-05-01 ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา