วันที่ หัวข้อประกาศ
 
2017-07-19 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 56-59
2017-07-18 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 59 ที่มีสถานภาพ นักศึกษารอพินิจ
2017-07-18 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 56-58 เนื่องจากขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
2017-05-26 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)
2017-02-24 ประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2560
2016-08-29 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
2016-08-29 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
2016-08-29 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
2016-08-18 การรับรองคุณวุฒิ กคศ. หลักสูตรสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
2016-08-17 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พ.ศ. 2559
2016-08-15 การรับรองคุณวุฒิ
2016-08-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการสำหรับจัดการ การชี้แจงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย กรณีปลอมแปลงวุฒิการศึกษาและเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ.2559
2016-04-25 ประกาศ มสด.การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2559
2015-08-27 ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
2015-07-23 ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ และภาคปกติ (นอกเวลา) ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เนื่องจาก ระยะเวลาเรียนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2015-07-21 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นศ.ภาคปกติ สาขาวิชาศิลปศึกษาและธุรกิจระหว่างประเทศ
2015-07-21 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก้บเงินค่าธรรมเนียม นศ.ภาคปกติ 7 ภาคเรียน
2015-06-25 รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่พ้นสภาพจาการเป็นนักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
2015-04-24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558
2014-07-08 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
2014-05-08 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2555
2014-03-28 video แนะนำการใช้งานระบบบริหารการศึกษาใหม่ (สำหรับนักศึกษา)
2014-03-25 เริ่มใช้งานระบบบริหารการศึกษาใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 57 เป็นต้นไป
2013-10-14 ปิดปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาชั่วคราว
2013-10-07 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบโครงการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 55
2013-09-30 ตรวจสอบรายชื่อและที่นั่งสอบ โครงการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 55
2013-08-16 ตัวอย่างรูปสวมครุย ระดับปริญญาตรี
2013-07-24 นักศึกษารับบัตรประจำตัว ปี2556 รอบ1
2013-05-10 ประกาศการพ้นสภาพเป็นนักศึกษา 2/2555
2012-08-23 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2012-05-31 ประกาศการพ้นสภาพเป็นนักศึกษา 2/2554
2012-04-24 ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 51 ภาคปกตินอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
2012-04-24 ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 51 (ปรับปรุง)
2012-02-27 รายชื่อผู้กู้ กรอ. ที่คืนเงินผู้กู้ยืม
2011-12-22 นักศึกษาขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
2011-12-02 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ กรณีขาดสอบ
2011-11-11 กิจกรรมวิชาการของภาคการศึกษาที่ 2/54 ศูนย์ตรัง ,พิษณุโลก , ลำปาง ,นครนายก และปราจีนบุรี
2011-11-11 กิจกรรมวิชาการภาคการศึกษาที่ 2/54 ศูนย์หัวหิน
2011-11-11 กิจกรรมวิชาการของภาคการศึกษาที่ 2/54 ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนระนอง 2 ,รางน้ำ และศูนย์ฯ สุพรรณบุรี
2011-10-25 แจ้งเลื่อนกำหนดการต่างๆของสำนักส่งเสริมฯ
2011-06-22 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รอบที่ 3
2011-05-26 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รอบที่ 2
2011-04-19 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2010-12-17 ประกาศพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-11-11 ประกาศการพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
2010-09-27 ตารางสอบนศ.หลักสูตรคหกรรมศาสตร์(ในตาราง)
2010-09-22 อัตราค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (รมป.)
2010-09-09 นักศึกษาพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-07-21 นักศึกษาพ้นสภาพระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์
2010-06-03 Download แนวการสอนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
2010-05-07 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา2552
2010-04-07 รายชื่อนักศึกษา กรอ.รหัส 49 แก้ไขเอกสาร
2010-01-31 ให้นักศึกษาภาคปกติรหัส 52 กรอกข้อูล
2009-10-01 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
2009-08-18 นักศึกษายังไม่ได้ส่งแบบยืนยัน กรอ. 2/49
2009-05-04 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล นักศึกษากองทุน กรอ
2009-05-04 การแก้ไขสัญญาเงินกู้กรอ รหัส 49
2009-05-01 ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา